veenpluis

 

Onderzoek - Vegetatieonderzoek

Tonckens Ecologie is gespecialiseerd in het uitvoeren van vegetatieonderzoek. Het inventariseren en beschrijven van flora en vegetatie geeft inzicht in de natuurwaarde van een terrein. Bovendien zijn de belangrijkste relaties met de waterhuishouding, de bodem en het beheer uit een goede kartering af te leiden. Afhankelijk van het doel van het onderzoek wordt gekozen voor:

 • Monitoring in vaste proefvlakken
 • Florakartering
 • Vegetatiekartering

Tonckens Ecologie heeft ruime ervaring met vegetatieonderzoek in het landelijk gebied en in natuurterreinen door geheel Nederland. Voorbeelden zijn het Landelijk Meetnet Flora (opnemen van permanente quadraten), de Milieukartering Drenthe (flora en vegetatiekartering), vegetatiekarteringen in het kader van de landinrichting en karteringen ten behoeve van het natuurbeheer. De karteringen worden verwerkt m.b.v. GIS (ArcGis).

Uitgevoerde onderzoeken:

Tonckens Ecologie

 • habitattypenkartering oude bossen Groningen (2023)
  • Flora- en vegetatiekartering Vogelhoek (2019)
   • Vegetatiemetingen Friese en Groningse kwelders (2013-2017)
    • Flora- en vegetatiekartering randgebieden Fochteloerveen (2016)
    • Flora- en Vegetatiekartering Jubbega (2015)
    • Flora- en vegetatiekartering Friesche veen (2015)
    • Flora- en bosstructuurkartering Compagnonsbossen (2015)
    • Flora- en vegetatiekartering Ruiten A (2014)
    • Flora- en vegetatiekartering beekdalgraslanden de Klencke (2012)
    • Bosstructuurkartering Noordlaarderbos (2012)
    • Flora- en vegetatiekartering Onner en Oostpolder en oeverlanden Zuidlaardermeer (2009)
    • Vegetatiekartering Peizermaden (2007, 2008)
    • Monitoring natuurontwikkelingsgebied Breevenen (2003-2022)
    • Vegetatieonderzoek bermen gemeente Lelystad (2003)
    • Milieukartering provincie Drenthe (2004 - 2008)
    • Kartering akkerplanten provincie Groningen (2005)

    In dienst van buro Bakker

    • Landelijk meetnet flora in de provincies Drenthe en Flevoland (2002, 2003)
    • Vegetatiekartering oeverlanden Sneekermeer (2002)

    In dienst van Ecoplan Natuurontwikkeling:

    • Monitoring spoorbermen regio Randstad
    • Monitoring knooppunt Boerakker RW 7 west

    Uitgevoerde onderzoeken in dienst van LB&P Ecologisch advies:

    • Vegetatieonderzoek in de Biesbosch t.b.v de introductie van de Bever (1988)
    • Vegetatiekartering Landinrichtingsgebied 'Rijssen' (1988)
    • Vegetatieonderzoek relatienotagebied Scheeken en Geelders (1988, 1992)
    • Vegetatiekartering landinrichtingsgebied 'Aardenburg' (1989)
    • Vegetatiekartering 'Terschelling' (1989)
    • Vegetatiekartering Landinrichtingsgebied 'Enschede Zuid' (1990)
    • Vegetatieonderzoek ten noorden en ten westen van de stad Groningen (1991)
    • Vegetatiekartering Landinrichtingsgebied 'Groenraven -Oost' (1992)
    • Vegetatiekartering Landinrichtingsgebied 'Enschede Noord' (1994)


© 2016