landschap

Natuurwetgeving - Bescherming van gebieden

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur geheten) is het totale netwerk aan natuurgebieden in Nederland. Het Natuurnetwerk is samengesteld uit Natura 2000 gebieden (Europees beschermde natuur), overige bestaande natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. Bovendien horen hier ecologische verbindingszones bij. In landbouwgebieden zijn delen aangewezen die in aanmerking komen voor agrarisch natuurbeheer. Tot slot vallen de grote wateren zoals de Waddenzee, het IJsselmeer en de zone langs de Noordzeekust hieronder. Natura 2000-gebieden zijn aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de EU-Habitatrichtlijn en de EU-Vogelrichtlijn. In de Wet Natuurbescherming is de bescherming van deze gebieden geregeld.

Plannen of projecten die een negatieve invloed kunnen hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen moeten getoetst worden om uit te sluiten dat die waarde verslechtert.


© 2016