spechtenflat

 

stekende wolfsklauw

Natuurwetgeving - Gedragscode Bosbeheer

De Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer was in 2005 de eerste gedragscode die werd opgesteld in het kader van bestendig beheer en onderhoud in bossen. De gedragscode ziet er op toe dat boseigenaren zorgvuldig te werk gaan met de aanwezige natuurwaarden in het bos. De gedragscode is in 2009 geevalueerd. Met enkele kleine aanpassingen werd de gedragscode Bosbeheer 2010-2015 van kracht. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gedragscode die in overeenstemming is met de Wet Natuurbescherming. Tot dat deze nieuwe gedragscode is goedgekeurd kan de huidige gedragscode Bosbeheer nog steeds gebruikt worden.

De gedragscode kan gebruikt worden voor bosonderhoud waarbij het bos in stand blijft, bijvoorbeeld dunnen. Indien bos wordt gekapt met als doel een ander natuurtype te realiseren of een andere functie is sprake van ruimtelijke ontwikkeling en is de gedragscode niet geldig. In die gevallen moet direct getoetst aan de Wet Natuurbescherming door middel van een flora- en faunaonderzoek.

Tonckens Ecologie voert regelmatig inventarisaties in het kader van de gedragscode uit. Dit in opdracht van boseigenaren, Staatsbosbeheer, de Bosgroep Noord-Oost Nederland of bosaannemers.

De werkwijze bestaat uit:

  1. een inspectie van het bos, waarbij horstbomen, bomen met holten, mierenkoepels, holen en burchten worden gemarkeerd. In het veld wordt een goed zichtbare (niet-permanente) markering op de boom aangebracht. De inspectie wordt ongeveer een week van te voren uitgevoerd;
  2. Indien er in het broedseizoen moet worden gewerkt is het noodzakeiljk vooraf een broedvogelinventarisatie uit te voeren;
  3. De kwetsbare locaties worden op een kaart aangegeven;
  4. De bevindingen worden genoteerd op een bijlage (checklist) bij de gedragscode;
  5. Inventarisatie en gedragscode worden overhandigd aan de bosbezitter en de aannemer, welke beide de gedragscode ondertekenen;
  6. Indien gewenst kan de boseigenaar aanvullende afspraken in de gedragscode vastleggen met de aannemer zoals het sparen van bijzondere elementen (wallen, schrale bermen, ondergroei).


© 2016