dwingelderveld

Natuurwetgeving

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet die daarmee zijn vervallen. Plannen die invloed kunnen hebben op beschermde natuurgebieden of die ingrijpen in de leefomgeving van beschermde planten en dieren moeten getoetst worden aan de geldende natuurwetgeving. Voorbeelden van ruimtelijke ingrepen die getoetst moeten worden zijn de aanleg van nieuwe infrastructuur of bebouwing, het dempen van sloten, slopen van bebouwing, ontgrondingen, maar ook herstelwerkzaamheden in natuurgebieden of natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden. Voor al deze werkzaamheden geldt in principe dat wanneer er beschermde planten of dieren aanwezig zijn, en deze schade kunnen ondervinden van de ingreep, er een mogelijk ontheffing of vergunning aangevraagd moet worden.Het bevoegd gezag is hiervoor de provincie.

Vaak wordt Natuurwetgeving gezien als een juridische hobbel die ook nog even genomen moet worden. Tonckens ecologie ziet het als een kans om het ontwerp en de werkwijze tegen het licht te houden en te komen tot een verantwoorde uitvoering. Soms zijn kleine aanpassingen aan het ontwerp mogelijk waarbij de natuurwaarde voor flora en fauna sterk verbeterd. Indien u bereid bent ecologische aspecten mee te nemen in de planvorming ben ik graag bereid uw plannen te toetsen aan de natuurwetgeving.


© 2016