veenpluis

Projecten - Milieukartering Drenthe

Sinds 2004 wordt meegewerkt aan de Milieukartering Drenthe. Het onderzoek word uitgevoerd in samenwerking met Elodea ecologisch advies en onderzoek en buro Molenaar. Het eerste jaar werd het landelijk gebied tussen Meppel en Nijeveen integraal onderzocht op flora en vegetatie. In 2005 volgde het gebied tussen Pesse, Hoogeveen en Ruinen. In 2006 is ruim 2000 hectare veenkoloniaal gebied tussen Gasselternijveen en Stadskanaal onderzocht. In 2007 zijn de bovenlopen van het Eelderdiep en de omgeving van Havelte en Uffelte gekarteerd.

De methodiek bestaat uit het karteren van Rode lijst soorten, beschermde plantensoorten en plantensoorten die indicatief zijn voor bepaalde milieuomstandigheden. Per slootkant of per weggedeelte worden de aanwezige soorten genoteerd, met een code voor de mate van voorkomen. De aanwezige begroeiingen worden getypeerd met een op de Drentse situatie toegesneden vegetatietypologie. Het spreekt voor zich dat ogen en oren open gehouden worden voor alles wat fladdert, kruipt of wegspringt. De gegevens worden gebruikt om de toestand van de natuur in Drenthe te kunnen beschrijven, om nieuw beleid te kunnen ontwikkelen en om gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn in het kader van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.


© 2016