veenpluis

Projecten - Vegetatieonderzoek Breevenen

De Breevenen ligt in het Hunzedal ter hoogte van Eexterzandvoort. In het gebied wordt water gewonnen ten behoeve van de drinkwaterbereiding. Als gevolg van de winning zullen er hydrologische effecten optreden. Dit heeft naar verwachting negatieve gevolgen voor de natuurwaarden in het gebied. Om schade aan natuurwaarden te compenseren zijn tegelijkertijd met de inrichting van het waterwingebied vernattingsmaatregelen uitgevoerd. Het slotenstelsel is gedicht en er is een slenkvormige laagte door het terrein uitgegraven. De maatregelen zijn erop gericht om een nat natuurgebied met vegetaties van moerasachtige milieus te ontwikkelen.

In het kader van een ecologische monitoring voert Tonckens Ecologie sinds 2003 jaarlijks veldonderzoek uit aan de flora en de vegetatie van het waterwingebied Breevenen (Dr.) Er worden ruim 30 permanente quadraten opgenomen. Daarnaast wordt periodiek een kartering van indicatieve plantensoorten en vegetatietypen uitgevoerd. De gegevens zijn door Arcadis gebruikt om de effecten van de waterwinning te evalueren.


© 2016