veenpluis

Projecten - Vegetatieonderzoek Peizermaden

In het voorjaar van 2007 is een vegetatiekartering uitgevoerd in de Peizermaden ten westen van de stad Groningen. De Peizermaden worden in het kader van een herinrichting ingericht als natuurgebied met als nevenfunctie waterberging. Het gebied gaat ingrijpend veranderen. Een goed overzicht van de actuele natuurwaarde is daarom noodzakelijk.De kartering is in verschillende rondes uitgevoerd. Eerst zijn de graslanden gekarteerd. Begin mei was een ideel moment hiervoor. Vervolgens zijn de slootvegetaties gekarteerd, waarbij voor iedere honderd meter de aanwezige plantensoorten werden genoteerd, met een aanduiding van de talrijkheid.

Kenmerkende soorten voor het gebied zijn Padderus, Moerasviooltje, Moerasspirea, Kleine watereppe, Holpijp, Lidsteng, Moeraswederik en Snavelzegge. Bijzonder is het voorkomen van Langstengelig fonteinkruid. Momenteel wordt de kartering uitgewerkt in GIS. Op de foto een verlandende sloot met Liesgras, Kleine watereppe en Padderus.


© 2016