spechtenflat

 

stekende wolfsklauw

Natuurwetgeving - Gedragscode Bosbeheer

De Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer is geldig sinds 31 augustus 2022. De gedragscode kan alleen gebruikt worden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in bossen. De gedragscode ziet er op toe dat boseigenaren zorgvuldig te werk gaan met de aanwezige natuurwaarden in het bos.

De gedragscode kan gebruikt worden voor bosonderhoud waarbij het bos in stand blijft, bijvoorbeeld dunnen. Indien bos wordt gekapt met als doel een ander natuurtype te realiseren of een andere functie is sprake van ruimtelijke ontwikkeling en is de gedragscode niet geldig. In die gevallen moet direct getoetst aan de geldende natuurwetgeving door middel van een flora- en faunaonderzoek.

Tonckens Ecologie voert sinds 2005 inventarisaties in het kader van de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer uit. Dit in opdracht van boseigenaren of bosaannemers.

De werkwijze bestaat uit:

  1. een inspectie van het bos, waarbij horstbomen, bomen met holten, mierenkoepels, holen en burchten worden gemarkeerd. In het veld wordt een goed zichtbare (niet-permanente) markering op de boom aangebracht. De inspectie wordt ongeveer een week van te voren uitgevoerd;
  2. De kwetsbare locaties worden op een kaart aangegeven en gemarkeerd in het veld;
  3. De bevindingen worden genoteerd op het Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer;
  4. Inventarisatie en gedragscode worden overhandigd aan de bosbezitter en de aannemer, welke beide de gedragscode ondertekenen;
  5. Indien gewenst kan de boseigenaar aanvullende afspraken in de gedragscode vastleggen met de aannemer zoals het sparen van bijzondere elementen (wallen, schrale bermen, ondergroei).


© 2016